Voorwaarden

Gegarandeerde levering binnen twee dagen na ontvangst van uw bankoverschrijving !

Op deze pagina vindt u de voorwaarden van www.trashmaster.nl. Indien u vragen of opmerkingen heeft, gelieve contact op te nemen met Car Repair Online Products te Rotterdam. Tel.: 010-447.36.58 - email: j.driessen@nonpaints.com

Condities:

 • Alle prijzen op de website worden exclusief 21% btw vermeld.
 • Betaling vooraf per bank.
 • U kunt ook uw bestelling - na afspraak - afhalen bij ons hoofdkantoor Car Repair Online Products in Rotterdam tegen contante betaling of vooruit. Betaling met Pin is aldaar NIET mogelijk.

Leveringsvoorwaarden:

 • Levering uit voorraad binnen een dag na ontvangst van uw betaling.
 • Spoedlevering mogelijk tegen een gewijzigd tarief op aanvraag van de klant.
 • Bezorging vindt plaats bij de ingang van het pand.
 • De koper is verplicht gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking van de koper staan, dan wel op het moment waarop deze hem worden bezorgd.
 • Indien de koper de gekochte zaken weigert, of de afname op zo'n manier vertraagt dat deze niet mogelijk is, zullen de artikelen worden opgeslagen op risico en kosten van de koper.
 • De aflevering van de goederen wordt verzorgd door DHL / DPD tegen onze netto contractprijzen. Transportkosten en BTW worden apart berekend.

Bestellen:

Garantie:

 • Wij verstrekken een garantie voor de duur van één jaar vanaf de aankoopdatum.
 • De garantie heeft betrekking op fabricagefouten en vervanging van defecte onderdelen.
 • Kosten voor transport visa-versa, montage, vervanging van versleten onderdelen enzovoort vallen niet onder garantie.
 • Garantie/service aanvragen indienen bij Car Repair Online Products.
 • Op alle apparatuur geldt de door de fabrikant afgegeven garantie en service, volgens diens service- en garantievoorwaarden.
 • Vergeet niet direct na aankoop uw ingevuld garantiebewijs (bijlage in Handboek) met het serienummer van uw machine in te sturen.
 • Klachten en Storingen.

Klachten over de bestelling en aflevering, alsmede storingen kunt u telefonisch doorgeven naar: 010-447.36.58 of per e-mail naar j.driessen@nonpaints.com

 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Trashmaster, Anthonetta Kuijlstraat 43a - 43c 3066 GS ROTTERDAM

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 

 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

- Naam/Namen consument(en)

 

- Adres consument(en)

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [Trashmaster, Anthonetta Kuijlstraat 43a - 43c 3066 GS ROTTERDAM] via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht [3.]

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

!